งานส่วนตัว Freelance : คัดลอก 1-5 Targets

USB/SD/MicroSD/CF card Duplicator 1:2 – UB300​TH (1:2)

USB/SD/MicroSD/CF card Duplicator 1:5 – UB600​TH (1:5)

USB3.1 USB Duplicator 1:3 – A1​TH (1:3)

HQ200STH

USB & SATA HDD Duplicator – HQ200STH / HQ200H​TH (1:1)

Write Protect USB Duplicator 1:1 - WP200​TH (1:1)

ใช้สำหรับ SME : คัดลอก 6-20 Targets

U-DATA copy USB

USB 3.2 & External Hard Drive Duplicator – UB3908T3 (1:7)

U-DATA copy USB

USB 3.2 & External Hard Drive Duplicator – UB3916T3 (1:15)

USB & USBHDD Duplicator – UB910TS (1:9)

USB & USBHDD Duplicator – UB920TS (1:19)

USB 3.1 & USBHDD Duplicator – UT3808 (1:7)

USB 3.1 & USBHDD Duplicator – UT3816(1:15)

USB3.1

USB 3.1 & External hard drive Duplicator – UB3608TB(1:7)

usb3.0

USB 3.1 & External hard drive Duplicator – UB3616TB(1:15)

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : คัดลอกมากกว่า 21 Targets

udata

USB & USBHDD Duplicator – UB930TS (1:29)

udata

USB & USBHDD Duplicator – UB940TS (1:39)

USB & USBHDD Duplicator – UB960TS (1:59)

U-DATA copy USB

USB 3.2 & External Hard Drive Duplicator – UB3924T3 (1:23)

U-DATA copy USB

USB 3.2 & External Hard Drive Duplicator – UB3932T3 (1:31)

U-DATA copy USB

USB 3.2 & External Hard Drive Duplicator – UB3940T3 (1:39)

U-DATA copy USB

USB 3.2 & External Hard Drive Duplicator – UB3948T3 (1:47)

USB 3.1 & USBHDD Duplicator – UT3824 (1:23)

USB 3.1 & USBHDD Duplicator – UT3848 (1:47)

UT3832

USB 3.1 & USBHDD Duplicator – UT3832 (1:31)

copy usb

USB 3.1 & External hard drive Duplicator – UB3624TB(1:23)

copy usb

USB 3.1 & External hard drive Duplicator – UB3632TB(1:31)

copy usb

USB 3.1 & External hard drive Duplicator – UB3640TB(1:39)

copy usb

USB 3.1 & External hard drive Duplicator – UB3648TB(1:47)

USB Duplicator ตารางเปรียบเทียบ
Modelusb3.1copy usbUT3808UT3808
UB36XXTB SeriesUB9xxTS SeriesU38xx SeriesUB39XXT3 Series
Model(Source-Targets)
รุ่น(ตัวต้นแบบ-ตัวเป้าหมาย)
1-7/15/23/31
39/47
1-4/9/19/29
39/59/119
1-7/15/23
31/47
1-7/15/23
31/39/47
Maximum Speed of Copy
ความเร็วสูงสุดในการcopy
16GB/mins2GB/mins16GB/mins16GB/mins
Copy
รูปแบบการคัดลอก
Quick Copy✔✔✔✔
Whole Media Copy✔✔✔✔
Erase Format
รูปแบบการลบ
Quick Erase✔✔✔✔
Full Erase✔✔✔✔
DoD Erase✔✔✔
Test Function
ฟังก์ชันการทดสอบ
H2✔✔
H3✔
H5✔✔✔
H6✔
USB Signal
(2.0/3.0)
✔✔✔
Do Format
การจัดการฟอร์แมท
FAT16 or FAT32
USB Socket Replacement
การเปลี่ยนช่อง USB
✔✔✔
* ข้อมูลนี้ใช้เพื่อประกอบการพิจารณา ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง