งานส่วนตัว Freelance : คัดลอก 1-5 Targets

USB/SD/MicroSD/CF card Duplicator 1:2 – UB300​TH (1:2)

USB/SD/MicroSD/CF card Duplicator 1:5 – UB600​TH (1:5)

copy usb

USB3.1 USB Duplicator 1:3 – A1​TH (1:3)

HQ200STH

USB & SATA HDD Duplicator – HQ200STH / HQ200H​TH (1:1)

Write Protect USB Duplicator 1:1 - WP200​TH (1:1)

ใช้สำหรับ SME : คัดลอก 6-20 Targets

U-DATA copy USB

USB 3.2 & External Hard Drive Duplicator – UB3908T3 (1:7)

U-DATA copy USB

USB 3.2 & External Hard Drive Duplicator – UB3916T3 (1:15)

USB & USBHDD Duplicator – UB910TS (1:9)

USB & USBHDD Duplicator – UB920TS (1:19)

copy USB

USB 3.1 & USBHDD Duplicator – UB3707TH (1:6)

copy usb

USB 3.1 & USBHDD Duplicator – UB3714TH (1:13)

how to copy usb

USB 3.1 & USBHDD Duplicator – UB3721TH (1:20)

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : คัดลอกมากกว่า 21 Targets

udata

USB & USBHDD Duplicator – UB930TS (1:29)

udata

USB & USBHDD Duplicator – UB940TS (1:39)

USB & USBHDD Duplicator – UB960TS (1:59)

U-DATA copy USB

USB 3.2 & External Hard Drive Duplicator – UB3924T3 (1:23)

U-DATA copy USB

USB 3.2 & External Hard Drive Duplicator – UB3932T3 (1:31)

U-DATA copy USB

USB 3.2 & External Hard Drive Duplicator – UB3940T3 (1:39)

U-DATA copy USB

USB 3.2 & External Hard Drive Duplicator – UB3948T3 (1:47)

copy usb

USB 3.1 & USBHDD Duplicator – UB3728TH (1:27)

copy usb

USB 3.1 & USBHDD Duplicator – UB3741TH (1:42)

USB Duplicator ตารางเปรียบเทียบ
Model usb3.1 copy usb UT3808 UT3808
UB37XXTH Series UB9xxTS Series U38xx Series UB39XXT3 Series
Model(Source-Targets) รุ่น(ตัวต้นแบบ-ตัวเป้าหมาย) 1-6/13/20/27/34/41 1-4/9/19/29 39/59/119 1-7/15/23 31/47 1-7/15/23 31/39/47
Maximum Speed of Copy ความเร็วสูงสุดในการcopy 12GB/mins 2GB/mins 16GB/mins 16GB/mins
Copy รูปแบบการคัดลอก Quick Copy ✔ ✔ ✔ ✔
Whole Media Copy ✔ ✔ ✔ ✔
Erase Format รูปแบบการลบ Quick Erase ✔ ✔ ✔ ✔
Full Erase ✔ ✔ ✔ ✔
DoD Erase ✔ ✔ ✔
Test Function ฟังก์ชันการทดสอบ H2 ✔ ✔
H3 ✔
H5 ✔ ✔ ✔
H6 ✔
USB Signal (2.0/3.0) ✔ ✔ ✔
Do Format การจัดการฟอร์แมท FAT16 or FAT32
USB Socket Replacement การเปลี่ยนช่อง USB ✔ ✔
* ข้อมูลนี้ใช้เพื่อประกอบการพิจารณา ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับการใช้งานจริง