งานส่วนตัว : คัดลอก 1-5 Targets

1:1 NMVe / M.2 / PCI Express Duplicator - SP101TH

1:5 Copy NMVe / M.2 / PCI Express - PE600TH

ใช้สำหรับ SME : คัดลอก 6-20 Targets

1:7 NMVe / M.2 / PCI Express Duplicator - PV800TH

M.2 NVMe

1:10 NMVe / M.2 / PCI Express Duplicator - PE1100TH

1:11 NMVe / M.2 / PCI Express Duplicator - PV1200TH

PE1600TH

1:15 NMVe / M.2 / PCI Express Duplicator - PE1600TH

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ : คัดลอกมากกว่า 20 Targets

PE2100TH

1:20 NMVe / M.2 / PCI Express Duplicator - PE2100TH

1:23 NMVe / M.2 / PCI Express Duplicator - PV2400TH